top of page

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lifestyle by Jes.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die door Lifestyle by Jes. worden georganiseerd en aangeboden via deze site www.lifestylebyJes.nl. De consument die een overeenkomst aangaan door een (online) product te bestellen, gaan akkoord met de algemene voorwaarden die zijn opgesteld.

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit Lifestyle by Jes.
Artikel 3 - Intellectueel eigendom
Artikel 4 - Toepasselijkheid
Artikel 5 – Het aanbod
Artikel 6 – De overeenkomsten
Artikel 7 - Prijzen
Artikel 8 – Betaling
Artikel 9 – Levering en uitvoering
Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud
Artikel 11 - Herroeping
Artikel 12 - Aansprakelijkheid
Artikel 13 - Overmacht
Artikel 14 - Vrijwaring
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 17 - Wijziging van de voorwaarden
Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping
 
Artikel 1. Definities
1.1 Lifestyle by Jes.: Is een eenmanszaak gevestigd te Goes aan de Duizendbladstraat 19 (4461MN), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81895127.
1.2 De consument: De wederpartij van Lifestyle by Jes., die met haar een overeenkomst (op afstand) heeft gesloten voor het afnemen van één of meer (online) producten of diensten.

1.3 Website: De website van Lifestyle by Jes. te vinden onder de URL www.lifestylebyJes.nl inclusief opvolgende pagina’s.
1.4 Aanbod: Aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten welke Lifestyle by Jes. op haar website aanbiedt, welke consument kan bestellen.
1.5 Bestelling: Een opdracht aan Lifestyle by Jes. om (een) bepaald(e), op haar website aangeboden, product(en) of diensten te leveren, waarbij de consument akkoord gaat met de Algemene voorwaarden.
1.6 Herroeping: De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
1.7 Dag: Kalenderdag.
1.8 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.9 Modelformulier voor herroeping: Het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping; Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.

1.10 Voorwaarden: de hieronder genoemde voorwaarden, bestaande uit het geheel van bepalingen zoals hieronder zijn beschreven.

 

Artikel 2. Identiteit Lifestyle by Jes.

Naam eigenaar eenmanszaak: Jessica van Wulpen

Handelend onder de Lifestyle by Jes.

Vestigingsadres:

Duizendbladstraat 19

4461 MN Goes

E-mailadres: info@lifestylebyjes.nl

KvK-nummer: 81895127
 

Artikel 3. Intellectueel eigendom
3.1 Het is de consument zonder schriftelijke toestemming van Lifestyle by Jes. verboden om de door Lifestyle by Jes. verstrekte ontwerpen, documentatie, informatie, aan derden te vervreemden, te tonen of op een andere wijze in gebruik te geven. Het is de consument wel toegestaan deze stukken te vermenigvuldigen voor eigen gebruik voor zover de opdracht dat redelijkerwijs met zich meebrengt.
3.2 Tenzij anders is overeengekomen, blijven auteursrechten evenals alle overige rechten van intellectuele eigendom op deze stukken bij Lifestyle by Jes.
3.3 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen onlinecursus, tenzij Lifestyle by Jes. hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.


Artikel 4. Toepasselijkheid
4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Lifestyle by Jes. en consument.
4.2 Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op de website van Lifestyle by Jes.

 

Artikel 5. Het aanbod

5.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Lifestyle by Jes. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud.
 
Artikel 6. Overeenkomsten

6.1 De overeenkomst komt automatisch tot stand na acceptatie van de bestelling van de consument door Lifestyle by Jes.

6.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lifestyle by Jes. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Lifestyle by Jes. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

6.3 Lifestyle by Jes. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling door Lifestyle by Jes. niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de consument medegedeeld.

6.4 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 
Artikel 7. Prijzen

7.1 De bij het aanbod genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW weergegeven. Exclusief eventuele verzendkosten.

7.2 Lifestyle by Jes. kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Artikel 8. Betaling

8.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf. De consument ontvangt na betaling per mail een bevestiging en factuur van bestelling: product of dienst. Als de consument een product gekozen heeft waarmee een abonnement vorm is overeengekomen, is de consument maandelijks achtereen volgend betaling plichtig tot het abonnement is verlopen.

8.3 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na overeenkomst. De consument geeft Lifestyle by Jes. toestemming handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de consument gekozen betalingswijze.

8.4 Aanbiedingen, prijzen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstig aanbod.

8.5 Indien achterstallige betaling plaats vindt, houd Lifestyle by Jes. zich het recht voor om de overeenkomst af te breken. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die zijn ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de consument.

8.6 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Lifestyle by Jes. te melden.

8.7 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Lifestyle by Jes. is gewezen op de te late betaling en Lifestyle by Jes de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Lifestyle by Jes. kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 
Artikel 9. Levering en uitvoering

9.1 Lifestyle by Jes. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

9.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Lifestyle by Jes. kenbaar heeft gemaakt.

9.3 Lifestyle by Jes. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed binnen 7 dagen uit te voeren. De uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na plaatsing van de bestelling, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen en behalve voor zover de vertraging niet aan Lifestyle by Jes. kan worden toegerekend. Hiertoe is Lifestyle by Jes. echter niet verplicht.

9.4 Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele terugbetaling. Lifestyle by Jes. zal in dat geval binnen 14 dagen voor terugbetaling zorgdragen.

9.5 Na ontbinding conform het vorige lid zal Lifestyle by Jes. het bedrag dat de consument betaald heeft terugbetalen.

9.6 Lifestyle by Jes. is niet verantwoordelijk voor het risico van beschadiging en/of vermissing door derden van de verzonden producten.

 

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Lifestyle by Jes. verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 11. Herroeping

11.1       Bij producten:

11.1.1 De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product of dienst gedurende een bedenktijd van 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
11.1.2 De bedenktijd gaat in op de dag dat de consument het product heeft besteld.
11.1.3 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
11.1.4 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 7 dagen door middel van het modelformulier voor herroeping en mailt dit formulier naar info@lifestylebyjes.nl. Het modelformulier vindt de consument op de website van Lifestyle by Jes. in Bijlage 1 van de algemene voorwaarden.
11.1.5 Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de melding van ontbinding, zendt de Consument het product terug naar Lifestyle by Jes. Het product kan worden teruggestuurd naar: Duizendbladstraat 19 4461MN te Goes.
11.1.6 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Lifestyle by Jes. verstrekte instructies. De consument kan aansprakelijk gesteld worden voor een waardevermindering wanneer artikelen niet in de originele staat en verpakking retour wordt ontvangen.
11.1.7 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
11.1.8 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
11.1.9 Lifestyle by Jes. vergoedt de betalingen van de consument voor de geretourneerde producten binnen 14 dagen, na goede orde van ontvangst, via dezelfde betaalmethode die de consument heeft gebruikt, tenzij anders afgesproken.

 

11.2       Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

11.2.1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd binnen 48 uur ontbinden zonder opgave van redenen, mits de digitale inhoud nog niet door Lifestyle by Jes. naar de consument is verzonden. Lifestyle by Jes. mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.


Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 Indien Lifestyle by Jes. aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

12.2 Lifestyle by Jes. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lifestyle by Jes. is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
12.3 Indien Lifestyle by Jes. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Lifestyle by Jes. beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
12.4 De aansprakelijkheid van Lifestyle by Jes. is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar (beroeps) aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Lifestyle by Jes. geldende eigen risico, in voorkomend geval.

12.5 Lifestyle by Jes. is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

12.6 Lifestyle by Jes. sluit in het bijzonder iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, die voortvloeit uit of verband houdt met enig onrechtmatig handelen of nalaten of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door een ondergeschikte of zelfstandige hulppersoon, die door Lifestyle by Jes. bij de uitvoering van de door de klant opgedragen werkzaamheden wordt ingeschakeld, voor zover zich hiertegen geen regels van dwingend recht verzetten.

12.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Lifestyle by Jes. of haar leidinggevende ondergeschikten.

12.8 Lifestyle by Jes. haar aanbod is bedoeld om de consument te helpen zijn/haar volledige potentieel te benutten. Lifestyle by Jes. kan de consument geen garanties geven voor specifieke de resultaten.

12.9 Lifestyle by Jes. biedt geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door Lifestyle by Jes. haar aanbod gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de consument. Op geen enkele wijze kan Lifestyle by Jes. aansprakelijk worden gehouden voor de consument zijn of haar beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

 

Artikel 13. Overmacht

13.1 Lifestyle by Jes. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van de consument op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de consument mee te delen en zulks zonder dat Lifestyle by Jes. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht valt elke actie, gebeurtenis of ongeval buiten de controle van Lifestyle by Jes.


Artikel 14. Vrijwaring
14.1 Lifestyle by Jes. zal jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij de uitvoering van de overeenkomst waarop onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan welke Lifestyle by Jes. jegens de consument is.
14.2 De consument vrijwaart Lifestyle by Jes. tegen iedere verdere aansprakelijkheid en zal in haar overeenkomsten met derden waar mogelijk een dienovereenkomstige vrijwaring ten behoeve van Lifestyle by Jes. bedingen.
14.3 De consument vrijwaart Lifestyle by Jes. volledig ter zake van aanspraken op schadevergoeding van derden, gegrond op schending van intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen.

Artikel 15. Klachtenregeling

15.1 Klachten kunnen worden ingediend door contact op te nemen via info@lifestylebyjes.nl.

15.2 Klachten van een product of dienst kunnen enkel en alleen binnen 14 dagen na ontvangst van het product of dienst worden ingediend bij Lifestyle by Jes. Indien de klacht later wordt gemeld, dan heeft de consument geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

15.3 Klachten van lid 1 & 2 kunnen alleen in behandeling worden genomen indien de klacht duidelijk is omschreven, zodat Lifestyle by Jes. in staat is te reageren. Een klacht die niet duidelijk is omschreven kan niet in behandeling genomen worden.

15.4 Als de consument een klacht heeft verzonden, blijft de verplichting tot betaling bestaan.

15.5 Bij Lifestyle by Jes. ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Lifestyle by Jes. binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.6 De consument dient Lifestyle by Jes. in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en bestellingen, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
16.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard:
- Zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven;
- Zullen Lifestyle by Jes. en de consument in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
16.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 
Artikel 17. Wijziging van de voorwaarden
17.1 Lifestyle by Jes. is bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.
17.2 Lifestyle by Jes. zal de gewijzigde voorwaarden tijdig per mail bij de consument aankondigen. Indien geen tijdstip is aangegeven, treden de wijzigingen voor de consument in werking zodra de wijziging door de consument is ontvangen.

 

 

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Gegevens

Naam: 

Ordernummer: 

Adres: 

Factuurnummer: 

Postcode:

IBAN: 

Plaats:

Naam rekeninghouder:

Telefoon: 

Datum retourzending: 

E-mail:

 

Reden van retour: 

O   Defect

O   Dubbel geleverd

O   Verkeerd artikel

O   Voldoet niet aan verwachting

O   Transportschade

O   Verkeerd besteld

O   Anders, namelijk: 

 

Retourartikelen:

Aantal:

Artikelnummer:

Omschrijving:

bottom of page